GDPR

INFORMACE O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

 

Pravidla ochrany osobních údajů

Tuto internetovou stránku zveřejňuje a provozuje JOB – spolek pro inovace, Čapkova 803, Týniště nad Orlicí, což je jediný subjekt, který je oprávněn používat související práva duševního vlastnictví a osobní práva, původně nebo v souladu s výslovným povolením. Každý prvek této internetové stránky nesmí být použit, reprodukován, distribuován nebo půjčen bez našeho povolení.

 

Kontaktní údaje správce:

Název: JOB – spolek pro inovace (správce GDPR)

Sídlo: Čapkova 803, 517 21 Týniště nad Orlicí

Právní forma: spolek

Telefon: 603 878 240

E-mail: info@jobinovace.cz

Bankovní spojení: KB, 19-8566760267/0100

IČO: 68245301

Ředitel Sekce rozvoje veřejných služeb: Josef Veselka, MBA

Poskytování informací dle zákona č.106/1999 Sb.

Určený pracovník, pověřenec pro GDPR: J. Veselka, MBA

Kontaktní údaje na pověřence GDPR: tel.: 603878240, e-mail: j.veselka@jobinovace.cz

 

Informační povinnost správce:

JOB – spolek pro inovace je správcem osobních údajů zaměstnanců spolku i veřejnosti, která se účastní vzdělávání vedené organizací. Osobní údaje se zpracovávají za účelem zachování bezpečí a ochrany osob a oprávněného zájmu správce.  Osobní údaje jsou dále předávány pouze na základě zákonnosti. Spolek chrání osobní údaje dle GDPR, dbá práva subjektů údajů na přístup k těmto údajům, práva na opravu a práva na výmaz. Některé osobní údaje zpracováváme pouze se souhlasem subjektu údajů. Tento souhlas musí mít náležitosti souhlasu svobodného, konkrétního, informovaného a nepodmíněného. Souhlas je poskytnut pouze JOBu – spolku pro inovace, která bez zákonem stanovených důvodů nepředává tyto osobní a citlivé osobní údaje dalším osobám a úřadům. Tyto údaje má spolek zabezpečeny před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, zpracováním, zabezpečeny před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou.

Subjekty údajů jsou poučeny o svých právech, zejména o svém právu souhlas kdykoli odvolat a to i bez udání důvodů písemnou formou řediteli spolku nebo pověřenci, o právu přístupu k těmto údajům, právu na jejich opravu, o tom, že poskytnutí osobního údaje je dobrovolné, právu na sdělení o tom, které osobní údaje byly zpracovány a k jakému účelu. Subjekty údajů mohou požádat správce či pověřence pro ochranu OÚ o vysvětlení a podání informací.