Aktuality

Nabídka akreditovaných i neakreditovaných seminářů na 1. pololetí 2023

 Na základě pozitivních zpětných vazeb na realizaci níže uvedených seminářů, které proběhly  v druhé polovině roku 2022, si Vám dovolujeme nabídnout jejich další běhy i v roce 2023. V rámci seminářů vycházíme z našich dosavadních zkušeností získaných 25 letou praxí na pozicích poskytovatelů, expertů, lektorů, hodnotitelů, auditorů, metodiků, inspektorů, supervizorů, manažerů a autorů mnoha systémových nástrojů i ucelených systémů zaměřených na řízení kvality a efektivity poskytování sociálních služeb. Navíc v průběhu seminářů nabízíme i jedinečný pohled na propojení témat efektivity, kvality a plánování rozvoje sociálních služeb (včetně jejich sítí) způsobem, který je logicky spojuje a provazuje. Záměrem samotné realizace těchto seminářů je především naše potřeba reagovat na požadavky mnohých z Vás, kteří se potýkáte mnoho let se systémovými překážkami a stejně tak jako my přemýšlíte o změně a hledáte argumentaci pro prosazení a vhodná řešení pro zavedení těchto změn do praxe. Vzhledem k tomu, že naše výše zmíněné zkušenosti jsou dlouhodobě objektivizovány na základě profesní interakce s poskytovateli služeb, samotnými uživateli sociálních služeb a jejich zástupci, podporovateli, blízkými osobami, ale i zadavateli a zřizovateli sociálních služeb ze všech úrovní (města, ORP, kraje, MPSV), nabízíme níže uvedené semináře primárně lidem pracujících na pozicích a rolích, které v celém systému sociálních služeb sehrávají důležitou úlohu a mohou se na aplikaci i rozšíření dobré praxe a prosazení změn podílet. Semináře jsou tedy vhodné především tyto pozice a role:

 • členové Rad a Zastupitelstev, odpovědní za řešení sociální problematiky na všech úrovních, 
 • zástupci zadavatele, manažeři a koordinátoři procesu strategického plánování rozvoje sociálních služeb, odborní garanti procesu, výkonní pracovníci procesu, členové pracovních skupin působící na úrovni obcí, ORP a krajů,
 • členové sociálních výborů a komisí,
 • vedoucí a pracovníci odborů a oddělení sociálních služeb /péče,
 • sociální pracovníci obcí měst a krajů,
 • poskytovatelé sociálních služeb (vedoucí a sociální pracovníci),
 • další odborná i laická veřejnost zabývající se (nebo je jiným způsobem dotčena) problematikou potřebnosti služeb, jejich dostupností (a tudíž i kapacitou služeb), kvality a efektivity služeb, sběrem a stanovováním potřeb nebo například hodnocením výkonu sociálních služeb a jejich sítí.  

Prosíme Vás tedy také o to, zda byste tuto nabídku (v případě, že Vás zaujme), předali dále výše uvedeným dotčeným osobám ve Vašem okolí / území, protože se domníváme, že budoucnost sociálních služeb nespočívá v úzké specializaci, ale široké spolupráci, jelikož se jedná o problematiku komplexní a multidisciplinární. Za předání nabídky Vám tímto předem děkujeme.   

 Semináře nabízíme záměrně v dnešní náročné době, kdy je vynakládání veřejných prostředků stěžejním tématem. Všichni také víme po zkušenostech z minulých let, jak absolutní a zároveň z dlouhodobého pohledu těžce laditelné, jsou vazby mezi potřebností, kvalitou, náklady a časem, jakožto atributy každého plánování, dostupnosti a efektivity služeb. Z tohoto důvodu jsou semináře koncipovány tak, že mají nejen na zásadní témata upozornit, ale přizvat Vás jako partnery k realizaci těchto změn. Na seminářích budou opět prezentována také námi vyvinutá řešení, která jsou dlouhodobě v praxi ověřována a aplikována a od minulého roku jsou již obohacena o naše další zkušenosti a dílčí inovace. Tato řešení jsou dle našeho názoru a zkušeností plně v souladu se stávající legislativou a nepředstavují žádná nadstandardní řešení, ale pouze kvalitní aplikaci základu, na kterém lze vybudovat efektivní sociální služby. Právě proto se na seminářích zaměříme především na tato nejzásadnější témata s tím, že v budoucnu nabízíme zároveň další skupinovou, či individuální možnost podpory při praktické realizaci témat do praxe. Proto Vám také doporučujeme věnovat pozornost i naší nabídce akreditovaného vzdělávání ve vybraných souvisejících tématech, určené především pro vedoucí pracovníky, sociální pracovníky, pracovníky v sociálních službách a další pracovníky s odbornou způsobilostí (viz. Zákon 108/2006 Sb., §115, Okruh pracovníků).

V případě Vaší aktuální potřeby, si již v současné době můžete také na uvedených kontaktech vyžádat individuální nabídku na konzultační, metodickou, supervizní, evaluační a další vzdělávací podporu či podporu v zavedení řešení našeho systému Imosh Chytré služby / Chytré sítě v sociální službě nebo území (síti sociálních služeb), popřípadě podporu při řešení Vámi vybraných témat. 

Shrnuto a podtrženo, jste-li poskytovatelé sociálních služeb a nabízíte své služby sítím sociálních služeb, jste-li zadavatelé a jste tudíž zodpovědní za zjištění potřeb ve vašich územích, následný výběr vhodných poskytovatelů, transparentní a hospodárné rozdělení veřejných prostředků, distribuci a kontrolu efektivního vynakládání těchto prostředků, jsou tyto semináře určeny právě Vám. Další informace viz. přiložené soubory Nabídka vzdělávání_JOB_IMOSH_1 pololetí 2023, Nabídka akreditovaného vzdělávání_JOB – spolek pro inovace_1 pololetí 2023 a Přehled termínů konání semínářů_JOB_1 pololetí 2023.

Z titulů uvedených v nabídkách upozorňujeme především na semináře, které jsou svým obsahem a praktickým využitím v celé ČR jedinečné a zcela aktuální!

 

 1. Kapacita v sociálních službách, sítích sociálních služeb a dostupnost těchto služeb z pohledu poskytovatelů, zřizovatelů a zadavatelů aneb jak má vypadat v praxi využitelné stanovení a řízení kapacity sociálních služeb“

Nefunkčně stanovené, ale přesto neustále registrované a zpracovávané jednotky kapacity sociálních služeb jsou zásadním problémem zkreslujícím vstupy do systému, znemožňují kvalitní, ale hlavně kvantitativní sběr a vyjádření potřeb zjišťovaných v souvislosti s řešením nepříznivých sociálních situací žadatelů a klientů sociálních služeb a údajů o potřebné kapacitě sociálních služeb na všech úrovních. Toto vše se navíc negativně odráží na ohodnocení a následném financování výkonu sociálních služeb a v současné konfiguraci používaných jednotek kapacity, není dle našeho názoru možné zajistit, aby byly služby plánovány a poskytovány na základě zjištěných potřeb, což je zcela zásadní, pokud se mají tyto prostředky distribuovat transparentně a hospodárně (tedy v souladu s hodnotami a celistvým vnímáním a aplikací požadavků Zákona o sociálních službách). I zde totiž platí známe rčení, že „čas jsou peníze“. To, jak si s tématem poradit, což nám umožní „chovat se efektivně“, se dozvíte na našem semináři.

 1. Zjištění potřeb klienta sociální služby ve vazbě na analýzy potřeb na úrovni poskytovatele, ORP, kraje a celé ČR – seminář o tom, co vše by se dělat mohlo, mělo, ale ve skutečnosti se dělá jinak, než by se mělo, mohlo …..“

Kladete si často otázku, jak v rámci procesů vyjednávání, poskytování a přehodnocování sociální služby nejlépe a validně zjistit potřeby klientů a žadatelů a sociální služby? Přemýšlíte o tom, jak správě aplikovat požadavky zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, tzn. především požadavek na jejich poskytování na základě zjištěných potřeb a individuálně stanovených osobních cílů? Nesete odpovědnost za to, že vaše organizační struktura a počty zaměstnanců jsou přiměřené druhu poskytované sociální služby, její kapacitě a počtu a potřebám osob, kterým je poskytována? Jste zadavatelé a podílíte se na sběru, zpracování, financování a řízení dostupnosti sociálních služeb ve vašem území? Jste žadatelé, klienti nebo zástupci, či podporovatelé těchto osob a služby jsou částečně nebo plně nedostupné a navíc Vám nikdo není schopen říci, kdy Vám bude poskytnuta podpora na základě zjištěných potřeb, představ a také v potřebném rozsahu a zda je tato podpora garantována po celou dobu poskytování sociální služby? Ptali jste se na to, jak je u jednotlivých poskytovatelů a také v jednotlivých územích vytížena kapacita služeb v daném okamžiku nebo za dané období a nikdo Vám neodpověděl nebo nechápal, na co se jej ptáte? Zamýšlíte se na otázkou nastolení dostupnosti služeb v území a již tušíte, že „dostupnost“ je
především předpokládaný cílový stav vize, nikoli skutečně kontinuálně panující realita? Vynaložili jste nemalé finanční prostředky na zpracování průzkumů a analýz potřeb a výstupy byly pro vaši potřebu obecné, v praxi nepoužitelné nebo nesrozumitelné?  Pokud ano, tento seminář je určen právě Vám!

 1.  Efektivita v sociálních službách a sítích sociálních služeb – 12 systémových kroků, které musíme
  učinit, abychom o efektivitě mohli nejenom mluvit, ale také k ní
  opravdu směřovat a měřit ji.“

Mnohdy zmiňované atributy sociálních služeb jako je kvalita a nákladovost služeb jsou pouze dílčí informace sloužící k tomu, abychom mohli pojmenovat a nastolit stav, který lze nazvat stavem efektivity. Otázku, zda jsou poskytovatelé služeb, poskytované služby nebo sítě sociálních služeb efektivní (potřebné, kvalitní, dostupné a hospodárné) si musí klást každý odpovědný zadavatel, který služby do sítě vybírá a následně je financuje, ale i každý poskytovatel, který je poskytuje. Z naší praxe víme, že pokud se při naší práci na efektivitu a její dokladování doptáváme, uspokojivé odpovědi se často nedočkáme, což považujeme za znepokojující. Jak se s tímto tématem a otázkami s ním spojenými v praxi vypořádat, se dozvíte v prvním z nabízených seminářů. Navíc Vám představíme 12 kroků k efektivitě, které, pokud jsou aplikovány, umožní tohoto stavu dosahovat a také jej vyhodnocovat. Naše nástroje, které představíme na semináři jsou jedinečné a pomáhají také při řešení tématu efektivity služeb. Toto efektivity je zcela zásadní například proto, že standardy kvality sociálních služeb samy o sobě efektivitu služeb neřeší, pokud nejsou aplikovány v souběhu a souvztažnostech s dalšími požadavky Zákona o sociálních službách, včetně těch, zaměřených na proces plánování rozvoje sociálních služeb a také s ohledem na poznatky moderní manažerské praxe.

Zaměření a samotné realizace těchto výše uvedených seminářů je především motivováno potřebou reagovat na požadavky mnohých z Vás, kteří se potýkáte mnoho let se systémovými překážkami a stejně tak jako my přemýšlíte o změně a hledáte argumentaci pro prosazení a vhodná řešení pro zavedení těchto změn do praxe. Vzhledem k tomu, že naše zkušenosti jsou objektivně zpracovány na základě toho, že naši klienti jsou jak poskytovatelé služeb, samotní uživatelé sociálních služeb a jejich zástupci, podporovatelé, blízké osoby, ale i jejich zadavatelé a zřizovatelé ze všech úrovní (města, ORP, kraje, MPSV), nabízíme níže semináře primárně lidem pracujících na pozicích a rolích, které v celém systému sociálních služeb sehrávají důležitou úlohu a mohou se na aplikaci i rozšíření dobré praxe a prosazení změn podílet.

 Postup přihlášení se účastnic a účastníků na semináře

 Pokud Vás naše nabídka seminářů zaujala a na některé z nich se hodláte přihlásit, zkopírujte nebo  přepište do e-mailu níže uvedený text, doplněný o požadované údaje a pošlete jej na e-mail: info@jobinovace.cz  Do předmětu e-mailu uveďte prosím název semináře / seminářů a datum konání. V e-mailu pak uveďte prosím údaje, které jsou uvedeny níže pod  nadpisem Text ke kopírování či přepisu. Pokud se na seminář hlásí více osob, uveďte prosím údaje o jménu, příjmení a kontaktu pro jednotlivé osoby zvlášť. Následně budete kontaktováni a budou Vám z naší strany předány další potřebné informace.

 Text ke kopírování či přepisu:

Závazně se tímto přihlašuji / přihlašujeme na seminář:

Termín konání:

Titul., Jméno a příjmení, Titul:

Kontakt (telefon, e-mail):

Datum a místo narození:

Fakturační adresa:

E-mail pro elektronické zaslání faktury (bude zaslána
po realizaci semináře / seminářů):

Další informace a požadavky (např. požadavky na
zaslání faktury datovou schránkou, doba splatnosti, fakturace za více seminářů
nebo osob najednou apod.):

 Řešení specifických požadavků

Po dohodě lze každý z výše uvedených seminářů realizovat jak v prezenční, tak i on-line formě pro jednotlivé poskytovatele / organizace / instituce v našich nebo jiných (objednatelem zvolených) prostorech a lokacích. V tomto případě nás prosím kontaktujte a vyžádejte si prosím individuální nabídku.

 V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel. čísle 603878240.

 Těšíme se na setkání s Vámi

Josef Veselka a Jindra Koldinská