VZDĚLÁVÁNÍ

Můžeme Vám nabídnout akreditované i neakreditované kurzy a workshopy pro všechny druhy sociálních služeb, zadavatele i zřizovatele. Umíme Vám zajistit vzdělávání na míru dle Vašich potřeb u Vás v organizaci, nebo se můžete zůčastnit otevřených kurzů ve vypsaných termínech.

SYSTÉM IMOSH

CHYTRÉ SLUŽBY | CHYTRÉ SÍTĚ

Je nástrojem pro efektivní vedení a řízení sociálních služeb. Obsahuje dva samostatné moduly Chytré služby pro poskytovatele sociálních služeb a Chytré sítě pro zadavatele, zřizovatele nebo správce sítí. Systém vychází z principu učící se organizace a neustálého zlepšování dosahovaných výsledků. Více informací na www.imosh.cz

AUDITY | EVALUACE

Jsou služby určené zadavatelům a poskytovatelům sociálních služeb, kteří potřebují získat nezávislý a celistvý pohled na stav organizace nebo místní sítě služeb. Zaměření a průběh auditu, vždy individuálně domluvíme před jeho zahájením.

"Zásadně učíme pouze to, co v praxi sami děláme nebo řešíme s našimi klienty. V sociálních službách se pohybujeme od roku 1998"

Josef Veselka


KONZULTANTI A LEKTOŘI

Naši odborníci představují špičky ve svých oborech, mají dlouholeté praktické zkušenosti a neustále se vzdělávají. Garantujeme spolehlivost, profesionalitu, individuální a lidský přístup.

Josef Veselka, MBA

, řízení kvality v sociálních službách management sociálních služeb projektový management

zvyšování kvality formou aplikace systému IMOSH

více info zde

Bc. Jindra Koldinská

praktické uplatňování teorie v praxi manažerské dovednosti řízení a rozvoje organizací sociálních služeb implementace standardů kvality sociálncíh služeb do praxe zvyšování kvality formou aplikace systému IMOSH

inspektor kvality sociálních služeb specializovaný odborník, 20 let praxe v oboru

více info zde

Bc. Eva Mifková

oblast zvládání obtížných a konfiliktních situací v práci s klienty oblast služeb sociální prevence ředitelka Laxus z.ú.

více info zde

Šritrová Irena, Mgr.

adiktolog (problematika závislostí) krize a krizová intervence psychologická dlouholetá praxe specialista v oblasti sociálně patologických jevů

více info zde

Mgr. Alexandra Bokůvková

oblasti metodické podpory a přímé péče při práce s lidmi s autismem a poruchami chování Křesadlo HK z.ú.

více info zde

NOVĚ MÁME V NABÍDCE TAKÉ KURZY ZAMĚŘUJÍCÍ SE NA PŘÍMOU PRÁCI S LIDMI S AUTISMEM

TERMÍNY VŠECH NAŠICH KURZŮ JSOU INDIVIDUÁLNÍ, NAPIŠTE NÁM ČI ZAVOLEJTE

PRO VÍCE INFORMACÍ NÁS KONTAKTUJTE ZDE

Nabídka služeb

Zde si můžete vybrat z námi poskytovaných služeb, pokud si nejste jisti a chcete vaše potřeby osobně prodiskutovat neváhejte nás kontaktovat na telefonech: p. Veselka +420 603 878 240, p. Koldinská +420 733 777 191 nebo na emailových adresách j.veselka@jobinovace.cz j.koldinska@jobinovace.cz

Neváhejte nás kontaktovat a domluvte si termín nezávazné bezplatné konzultace.

Josef Veselka, MBA, Tel.: +420 603 878 240, j.veselka@jobinovace.cz

Bc. Jindra Koldinská, Tel.: +420 733 777 191, j.koldinska@jobinovace.cz

KONTAKTY

JOB - SPOLEK PRO INOVACE

ČAPKOVA 803

517 21 TÝNIŠTĚ NAD ORLICÍ

IČO: 68245301JOSEF VESELKA, MBA

ČLEN VEDENÍ, ŘEDITEL SEKCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH SLUŽEB

tel +420 603 878 240

j.veselka@jobinovace.cz

Bc. JINDRA KOLDINSKÁ

ČLEN VEDENÍ, ODBORNÁ ŘEDITELKA SEKCE ROZVOJE VEŘEJNÝCH SLUŽEB

tel +420 733 777 191

j.koldinska@jobinovace.cz

PRODUKTOVÉ LISTY JEDNOTLIVÝCH SLUŽEB

Zde si můžete přečíst podrobné informace o jednotlivých námi nabízených službách

ÚVOD DO PŘÍMÉ PRÁCE S LIDMI S AUTISMEM

Forma: presenční
Rozsah: 1 den, 8 výukových hodin
Anotace kurzu:

I v dnešní době je stále podceňována potřeba specifického přístupu k lidem s poruchou autistického spektra. Protože se jedná o poruchu pervazivní (postihuje všechny složky osobnosti, ale i všechny oblasti života), je velmi náročné takové osobě porozumět a poskytnout jí adekvátní podporu. Tento seminář je určen nejen těm, kteří pracují s lidmi s autismem v roli pracovníka v sociálních službách, osobního asistenta, sociálního pracovníka apod., ale i všem ostatním, kteří přicházejí s člověkem s autismem do kontaktu. Cílem tohoto semináře je zprostředkovat a vysvětlit posluchačům základní specifika poruch autistického spektra i specifika práce s takto postiženými lidmi. Dále si tento seminář klade za cíl motivovat účastníky k tomu, aby oblast práce s lidmi s PAS byla oblastí, ve které se rozhodnou v budoucnu na základě námi zprostředkovaných informací zvyšovat svůj odborný růst, aby mohli zkvalitnit svou práci a poskytované služby pro lidi s autismem. Kromě hlavních informací o projevech autismu se absolvent seznámí s různými situacemi, které ho mohou potkat při práci s lidmi s poruchami autistického spektra, o kritických situacích, ale také o metodách pomoci lidem s PAS.

Absolvent kurzu se seznámí se základními informacemi zaměřenými na poruchy autistického spektra, jejich specifiky a odlišnostmi. Seznámí se s častými problémy, které člověka s autismem (pečující osoby, jeho rodinu, další blízké osoby, okolí...) potkávají v běžném každodenním životě, i s jejich možným řešením. Získá informace o preventivních opatřeních, které by měla pečující osoba zajistit pro ochranu života a zdraví člověka s autismem. Získá základní orientaci v metodách práce s lidmi s autismem (strukturované učení, vizualizace, strukturalizace prostoru a času, nácviky sociálních a komunikačních dovedností, nácviky sebeobsluhy, zvládání agrese, trávení volného času).

Kruz byl akreditován MPSV pod číslem: A2017/0140-SP/PC

Cílová skupina:

pracovníci v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9, ZoSS), sociální pracovníci a ostatní zájemci, kteří se setkávají s osobami s autismem

Další informace:

Minimální počet účastníků 15, max. 30 účastníků

Lektor: Mgr. Alexandra Bokůvková ,

PŘÍMÁ PRÁCE S LIDMI S AUTISMEM

Forma: presenční
Rozsah: 2 dny, 16 výukových hodin
Anotace kurzu:

Cílem tohoto dvoudenního kurzu je poskytnout základní informace a podpořit budování znalostí lidí pracujících v sociálních službách nebo vychovávajících člověka s autismem, popřípadě lidí profesně, či jinak problematikou autismu dotčených tak, aby byli schopni nejenom pomoci s naplněním potřeb takového jedince, ale především aby byli blíže k pochopení vnímání, prožívání a myšlení lidí s PAS. Kurz si dále klade za cíl přispět pomocí předávání informací k větší toleranci k těmto specifickým osobnostem. V prvním dnu kurzu se posluchači do hloubky seznámí se společnými prvky i odlišnostmi jednotlivých poruch autistického spektra. Přiblížíme si problematiku života člověka s PAS v majoritní společnosti s důrazem na začlenění takového jedince do běžné společnosti a na posílení jeho samostatnosti. Druhý den se účastníci kurzu seznámí s různými druhy problémového chování typického pro lidi s PAS, vyzkouší si identifikaci jeho spouštěčů a dozví se, jak lze tyto znalosti v budoucnu využít a nežádoucímu chování předejít nebo jej zmírnit. Závěrečná část kurzu bude patřit předání dalších informací o různých možnostech intervence, vhodných druzích terapie a pomoci. Kromě teoretických znalostí získají účastníci i praktické informace z různých kazuistik a modelových příkladů.

Absolvent se seznámí se základními informacemi spojenými s jednotlivými poruchami autistického spektra, jejich specifiky a odlišnostmi. Získá nebo si doplní povědomí o problematice života člověka s autismem v majoritní společnosti a o jeho možnostech začlenění se do ní. Bude informován o různých doprovodných symptomech, především o úzkostných poruchách a maladaptivním chování. Získá orientaci v metodách práce s lidmi s autismem se zaměřením na nácviky sociálních dovedností a eliminaci úzkostí a nežádoucího chování lidí s PAS.

Kruz byl akreditován MPSV pod číslem: A2017/0141-SP/PC

Cílová skupina:

pracovníci v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9, ZoSS), sociální pracovníci a ostatní zájemci, kteří se setkávají s osobami s autismem

Další informace:

Minimální počet účastníků 15, max. 30 účastníků

Lektor: Mgr. Alexandra Bokůvková ,

EFEKTIVNÍ MANAGEMENT ORGANIZACE POSKYTUJÍCÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Forma: presenční
Rozsah: 1 den, 8 výukových hodin
Anotace kurzu:

Cílem jednodenního semináře je poskytnout účastníkům základní a z pohledu praxe důležité informace vztahující se k systémovému řešení managementu sociální služby. Seminář je zaměřen na komplexní řešení této problematiky pomocí učícího se systémového přístupu IMOSH Chytré služby. Lektoři, kteří Vás budou provázet tímto seminářem, jsou zároveň autory tohoto systému a spoluautory dalších řešení v této oblasti (např. „Konkrétní požadavky na nadstavbovou kvalitu pro poskytovatele sociálních služeb“, MPSV ČR, 2015). Systém IMOSH Chytré služby řeší komplexně management sociální služby z pohledu 9 modulů systémových znalostí a využívá specifický učící se přístup IMOSH IMIQ. Více informací o celém systému najdete zde.
Seminář je vhodný pro zájemce z níže uvedených cílových skupin. Jeho absolvování umožní účastníkům základní orientaci v problematice moderního, na každodenní praxi zaměřeného přístupu k vedení a řízení sociální služby. Nabídne také specifické a v praxi ověřené pohledy na řešení jednotlivých témat modulů systémových znalostí a jejich vazeb, včetně otázek řešení efektivity služeb a kapacit přímého výkonu služeb. Seminář se zaměřuje také na zásadní otázky a strategie uspokojování potřeb externích a interních zainteresovaných stran. Seminář je velmi vhodný i pro zájemce, kteří zamýšlí zavedení systémového managementu v organizaci a zájemce, kteří sociální služby zřizují a řeší otázky spokojené s tím, jak má efektivní služba vypadat, jak její efektivitu měřit a také jaké výstupy a výsledky by měly být od každé kvalitní a efektivní služby standardně dostupné (požadovány). Účast na semináři posílí kompetence účastníků také v oblasti zapojení se a spolupráce v sítích sociálních služeb a nastíní možná řešení, která jsou spojená s požadavky vyplývajícími z plnění pověření k poskytování služby ve veřejném zájmu a dalšími kritérií spojenými se vstupem a setrváním v síti sociálních služeb.

Cílová skupina:
primárně:

 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a, ZoSS)

 • zástupci zřizovatelů sociálních služeb

 • sociální pracovníci (dle § 111, ZoSS)

 • zájemci o problematiku řízení a vedení organizací sociálních služeb (dle § 117a, ZoSS)

 • sekundárně:

 • zástupci zadavatelů sociálních služeb na pracující na všech úrovních státní správy a samosprávy

 • pracovníci odpovědní za management procesu plánování a rozvoje sociálních služeb / síťování

 • sociální pracovníci měst krajů a obcí

 • zájemci o problematiku plánování, řízení a vedení sítí sociálních služeb

 • Další informace:

 • Minimální počet účastníků 15, max. 30 účastníků

 • Lektoři: Josef Veselka, MBA a Bc. Jindra Koldinská,

 • EFEKTIVNÍ MANAGEMENT SÍTÍ SOCIÁLNÍCH SLUŽEB

  Forma: presenční
  Rozsah: 1 den, 8 výukových hodin
  Anotace kurzu:

  Cílem jednodenního semináře je poskytnout účastníkům základní a z pohledu praxe důležité informace vztahující se k systémovému řešení plánování rozvoje sociálních služeb a sítí těchto služeb. Seminář je zaměřen na komplexní řešení této problematiky pomocí učícího se systémového přístupu IMOSH Chytré sítě. Lektoři, kteří Vás budou provázet tímto seminářem, jsou zároveň autory tohoto systému, a spoluautory mnoha řešení v této oblasti (např. Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni, vydalo Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015 ISBN 978-80-7421-118-8) Systém IMOSH Chytré sítě řeší komplexně management procesu plánování rozvoje sociálních služeb a síťování těchto služeb pomocí specifického přístupu a využívání učící se kultury spolupráce. Na semináři se účastnící seznámí také s ojedinělým přístupem k práci s potřebností, dostupností, kvalitou a nákladovostí v síti sociálních služeb (efektivitou služeb). Dalšími specifikami systému jsou například témata kontinuálního zjišťování potřeb v síti, stanovování kapacit přímého výkonu, faktické a plánované nákladovosti služeb apod. Řešení IMOSH Chytré sítě jsou již úspěšně aplikovány v praxi a využívají, mimo jiné, 14 kritérií efektivní sítě, která jsou jedinečná a individuálně přizpůsobitelná potřebám každého území (kraj, ORP, obec). Více informací o celém systému najdete zde.
  Seminář je vhodný pro zájemce z níže uvedených cílových skupin. Jeho absolvování umožní účastníkům základní orientaci v problematice moderního, celostního, na každodenní praxi zaměřeného přístupu k vedení a řízení sítí sociálních služeb. Nabídne také specifické a v praxi ověřené pohledy na řešení efektivity sítí služeb a pokusí se odpovědět i na otázky, „kdy“, „co“ a „jak“ se vyplatí v síti sociálních služeb „poměřovat“. Seminář se zaměřuje také na zásadní otázky a strategie uspokojování potřeb externích a interních zainteresovaných stran v síti sociálních služeb. Seminář je velmi vhodný pro zájemce, kteří zamýšlí zavedení systémového managementu v jimi řízených sítích a řeší otázky spokojené s tím, jak má efektivní služba vypadat, jak její efektivitu měřit, jak bezpečně služby do sítě vybírat a přidělovat jim transparentně veřejné prostředky, tedy jaké výstupy a výsledky by měly být od každé kvalitní a efektivní služby standardně požadovány a dokládány.

  Cílová skupina:
  primárně:

 • zástupci zadavatelů sociálních služeb pracující na všech úrovních státní správy a samosprávy

 • praocvníci odpovědní za management procesu plánování a rozvoje sociálních služeb / sí%tování

 • zástupci zřizovatelů sociálních služeb

 • sociální pracovníci měst, krajů a obcí

 • zájemci o problematiku plánování, řízení a vedení sítí sociálních služeb

 • sekundárně:

 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a, ZoSS)

 • sociální pracovníci (dle § 111, ZoSS)

 • Další informace:

 • Minimální počet účastníků 15, max. 30 účastníků

 • Lektoři: Josef Veselka, MBA a Bc. Jindra Koldinská,

 • INDIVIDUÁLNÍ PLÁNOVÁNÍ - EFEKTIVNÍ NÁSTROJ SOCIÁLNÍHO ZAČLEŇOVÁNÍ

  Číslo akreditace: 2015/0042-PC/SP/VP
  Forma: presenční
  Rozsah: 2 dny, 16 výukových hodin
  Anotace kurzu:

  Záměrem dvoudenního kurzu je poskytnout účastníkům všechny základní a z pohledu praxe důležité informace vztahující se k realizaci procesu individuálního plánování v sociálních službách a sociální práci. Výuka je vedena tak, že představuje celý systém individuálního plánování pomocí hlavního / případového procesu, tedy od vstupu, kterým je poznaná nepříznivá sociální situace zájemce / klienta, po výstup a výsledek v podobě pozitivní změny této nepříznivé sociální situace a maximální - individuálně dosažitelné míry sociálního začlenění klienta. Účastníci kurzu jsou v jeho průběhu seznámeni s teorií systému individuálního plánování z pohledu zákonných požadavků a prvků dobré praxe. Další část kurzu je věnována rolím, hranicím a odpovědnostem pracovníků a dalších zainteresovaných osob. Součástí výkladu je také problematika multidisciplinárního přístupu a související systém předávání a sdílení informací o průběhu poskytování sociální služby / řešení případu. Důležitou částí kurzu je i blok věnovaný přiměřenému, celistvému a efektivnímu dokumentování včetně informací o vhodném způsobu vedení záznamů. V průběhu výuky jsou zařazována cvičení, která podporují lepší pochopení předávaných informací směrem k vykonávané praxi tak, aby je mohli následně využít k testování v jejich každodenní praxi a poznatky z kurzu převést v budoucnu na znalosti a dovednosti. U každého bloku jsou zařazeny vhodné ukázky výstupů / dokumentů z reálné praxe lektorů spojené s probíranými tématy. Kurz je zakončen moderovanou diskuzí k probrané problematice s možností položení doplňujících otázek lektorovi / lektorům, testem ověřujícím jejich znalosti a reflexí věnovanou průběhu kurzu.

  Cílová skupina:

 • pracovníci v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9, ZoSS)

 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a, ZoSS)

 • sociální pracovníci (dle § 111, ZoSS)

 • Další informace:

 • Minimální počet účastníků 15, max. 30 účastníků

 • Lektoři: Josef Veselka, MBA a Bc. Jindra Koldinská, Bc. Eva Krejcarová

 • ZÁKLADY PRÁCE S NEPŘÍZNIVOU SOCIÁLNÍ SITUACÍ

  Číslo akreditace: 2015/0246-PC/SP/VP
  Forma: presenční
  Rozsah: 1 den, 8 výukových hodin
  Anotace kurzu:

  Kurz si klade za cíl usnadnit orientaci účastníků v problematice práce s nepříznivou sociální situací žadatele o sociální službu nebo klienta této služby a zvýšit jejich kompetence potřebné pro komplexní identifikaci, zmapování a zaznamenání podstaty problému. Kvalitně zjištěná nepříznivá sociální situace je při výuce nahlížena jako základní předpoklad pro dosažení dobrého výsledku, který následně ovlivňuje celý proces případové práce a poskytování sociální služby. Úvodní část kurzu je zaměřena na teoretický vstup do problematiky s důrazem na kontext zákonných požadavků, včetně aplikace základních zásad poskytování sociálních služeb. Akcentovány jsou zde také vzájemné vazby a ovlivňování se procesu vyjednání nebo aktualizace podpory a stanovení nepříznivé sociální situace, včetně způsobu jejího zadokumentování, vazeb na nabídku služeb a identifikaci cílů spolupráce (tyto jsou zcela zásadní pro pozdější, správné sestavení individuálního plánu). Další část kurzu je věnována nástrojům / metodám, které mohou účastníci využít při mapování a stanovení nepříznivé sociální situace (strukturovaný popis NSS dle VeKo / standardizovaný pohled sociální práce / analýza potřeb vycházející z kontextu kritérií transformace). Závěrečná část kurzu je zaměřena na syntézu získaných informací, jejich iniciální praktickou fixaci formou cvičení, ve kterých si účastníci procvičí zjišťování a popis nepříznivé situace tak, aby jej mohli následně využít v jejich každodenní praxi a poznatky z kurzu převést v budoucnu na znalosti a dovednosti. Kurz je zakončen moderovanou diskuzí k probrané problematice s možností položení doplňujících otázek lektorovi / lektorům a reflexí věnovanou průběhu kurzu. Hlavním moto vzdělávací akce zní: "bez NSS není SS", tedy bez nepříznivé sociální situace není sociální služba.

  Cílová skupina:

 • pracovníci v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9, ZoSS)

 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a, ZoSS)

 • sociální pracovníci (dle § 111, ZoSS)

 • Další informace:

 • Minimální počet účastníků 15, max. 30 účastníků

 • Lektoři: Josef Veselka, MBA a Bc. Jindra Koldinská, Bc. Eva Krejcarová

 • ÚVOD DO UMĚNÍ VEDENÍ ROZHOVORU V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH

  Číslo akreditace: 2015/0245-PC/SP/VP
  Forma: presenční
  Rozsah: 1 den, 8 výukových hodin
  Anotace kurzu:

  Cílem vzdělávacího programu je seznámit účastníky se základní teorií efektivního rozhovoru a některými technikami, které lze použít při práci s dospělými uživateli sociálních služeb a při výkonu sociální práce. Rozhovor je jedním ze základních nástrojů při poskytování sociálních služeb a jeho umění je základním pilířem dovedností ve všech pomáhajících profesích a sociální práci. Aby rozhovor vedl ke stanovenému cíli, je třeba se orientovat v jeho fázích, technikách, ale i obtížích, které mohou ve vedení efektivního rozhovoru bránit. Rozhovor lze následně využít v různých fázích práce s uživateli sociálních služeb a v sociální práci - např. při zjišťování osobních cílů / cílů spolupráce, při individuálním plánování, řešení nepříznivé sociální situace, vedení případového procesu, při motivaci klientů apod. Tento kurz je vhodný i jako nástroj podpory pro zvyšování kompetencí neformálních pečovatelů.

  Cílová skupina:

 • pracovníci v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9, ZoSS)

 • sociální pracovníci (dle § 111, ZoSS)

 • Další informace:

 • Maximální počet účastníků 20 osob

 • Lektoři: Josef Veselka, MBA a Bc. Jindra Koldinská, Bc. Eva Krejcarová, Miroslav Zavadil

 • UMĚNÍ VEDENÍ ROZHOVORU V POMÁHAJÍCÍCH PROFESÍCH - rozšiřující profesní kurz

  Číslo akreditace: 2015/0243-PC/SP/VP
  Forma: presenční
  Rozsah: 2 dny, 16 výukových hodin
  Anotace kurzu:

  Cílem vzdělávacího programu je umožnit účastníkům uvést do praxe teoretické poznatky získané v základním kurzu "Úvod do umění vedení rozhovoru v pomáhajících profesích". Účastníci se naučí další techniky, vyzkouší si rozhovory v různých situacích, jako je například jednání s osobou v nepříznivé sociální situaci, zjišťování zakázky uživatele sociální služby, rozhovor při zjišťování osobních cílů a cílů spolupráce, sestavování a aktualizaci individuálního plánu, posilování motivace osoby při řešení nepříznivé sociální situace apod. Celý kurz bude veden převážně praktickou formou a budou řešeny modelové situace s cílem posílit praktické dovednosti účastníků. Součástí tohoto rozšiřujícího vzdělávacího kurzu je i dokumentování výstupů a výsledků rozhovoru. Tento kurz je vhodný i jako nástroj podpory pro zvyšování kompetencí neformálních pečovatelů.

  Cílová skupina:

 • pracovníci v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9, ZoSS)

 • sociální pracovníci (dle § 111, ZoSS)

 • Další informace:

 • Maximální počet účastníků 20 osob

 • Lektoři: Josef Veselka, MBA a Bc. Jindra Koldinská, Bc. Eva Krejcarová, Miroslav Zavadil

 • ÚVOD DO PROLEMATIKY DUŠEVNÍ HYGIENY PŘI VÝKONU PRÁCE V POMÁHAJÍCÍ PROFESI

  Číslo akreditace: 2015/0244-PC/SP
  Forma: presenční
  Rozsah: 1 den, 8 výukových hodin
  Anotace kurzu:

  Kurz uvede frekventanty do problematiky duševní hygieny, na kterou je nahlíženo ze tří rovin – osobní, profesionální a organizační. Na začátku kurzu proběhne seznámení s tématem psychohygieny, syndromu vyhoření, zejména s faktory, které ho způsobují a také s pohledem existenciální analýzy na syndrom vyhoření. Velká část kurzu je věnována podrobnému seznámení s osobní, profesionální a organizační rovinou práce v pomáhající profesi. Cílem je získání přehledu o možných krizových momentech spojených s výkonem práce v pomáhající profesi. A to tak, aby si byl pracovník těchto problematických momentů vědom, uměl jim předcházet, byl schopen je účinně řešit a věděl, o co se v rámci duševní hygieny opřít. Jednotlivá témata jsou probírána vždy s ohledem na osobní zkušenost frekventantů V rovině osobní je pozornost věnována osobnosti pomáhajícího, protože ta z velké části ovlivňuje vztah pracovníka s klientem. Tématem jsou sebepoznání a sebereflexe, jež pomáhají nahlédnout problémové momenty v osobním fungování pracovníka jako např. životní styl, životní filosofie, osobní potřeby a hodnoty, stereotypy a předsudky. Dále jsou prezentovány možnosti, jak je v rámci duševní hygieny možné tyto problematické momenty zvládnout. Problematika profesní roviny je zaměřena na roli profesionála, který poskytuje klientům odbornou pomoc. A to zejména na krizové momenty jako přílišná angažovanost, hranice ve vztahu s klientem aj., které v pomáhající profesi mohou vznikat. V organizační rovině jsou probrány problematické faktory jako pracovní přetížení, loajalita vůči instituci, konflikt rolí a jiné. Na závěr každé z oblastí jsou hledány možnosti, jak problematické situace řešit. Účastníci kurzu jsou rozděleni do dvojic a diskutují o probraných tématech ve vztahu k sobě samému a k osobní zkušenosti s danou problematikou. Cílem je, aby každý z frekventantů rozpoznal, jaké strategie řešení má sklon v rizikových situacích využívat a které strategie jsou přiměřené a zdravé a jak o sebe dobře pečovat. Součástí kurzu je nácvik relaxačních technik jako jedné z metod psychohygieny. Frekventanti kurzu si prakticky vyzkouší práci s dechem a Jacobsonovu progresivní svalovou relaxaci. Kurz kombinuje výklad s praktickým nácvikem a využitím dosavadních zkušeností frekventantů.

  Cílová skupina:

 • pracovníci v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9, ZoSS)

 • sociální pracovníci (dle § 111, ZoSS)

 • Další informace:

 • Maximální počet účastníků 15 osob

 • Lektoři: Mgr. Irena Šritrová

 • GARANTOVANÁ NABÍDKA SLUŽEB - ÚVOD

  Číslo akreditace: 2012/1081-PC/SP/VP
  Forma: presenční
  Rozsah: 1 den, 6 výukových hodin
  Anotace kurzu:

  Seminář je zaměřen na zprostředkování a předání základních informací spojených s vytvořením nabídky služeb v organizaci poskytující sociální služby, která je zcela zásadní pro dobré vyjednání služby a následnou realizaci systému individuálního plánování. Garantovaná nabídka je také nezbytným nástrojem pro kvalitní a profesionálně vedenou komunikaci s dalšími zainteresovanými stranami o tom, co má obsahovat kvalitní a bezpečná sociální služba. Absolvent tohoto semináře získá níže uvedené kompetence:

 • upevnění znalostí potřebných k definování a prezentaci nabídky služeb poskytovaných organizací, včetně specifik jejího “garantování”,

 • získá dovednosti pro argumentaci při prezentaci garantované nabídky uživatelům a veřejnosti,

 • získá základní informace ke stanovení obsahu a struktury popisu služby, včetně garancí služby a o způsobu, jak shromáždit informace o každé jednotlivé poskytované službě na jednom dostupném místě.

 • Cílová skupina:

 • pracovníci v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9, ZoSS)

 • sociální pracovníci (dle § 111, ZoSS)

 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a, ZoSS)

 • Další informace:

 • minimální počet účastníků 15, max. 30 účastníků

 • Lektoři: Bc. Jindra Koldinská, Josef Veselka, MBA, Bc. Eva Krejcarová

 • GARANTOVANÁ NABÍDKA SLUŽEB

  Číslo akreditace: 2012/1082-PC/SP/VP
  Forma: presenční
  Rozsah: 2 dny, 16 výukových hodin
  Anotace kurzu:

  Seminář je zaměřen na zprostředkování a předání základních dovedností spojených s vytvořením nabídky služeb v organizaci poskytující sociální služby, která je zcela zásadní pro dobré vyjednání služby a následnou realizaci systému individuálního plánování. Vytvoření a používání garantované nabídky je v současné době zcela zásadním krokem pro dobré vyjednání služby a následnou realizaci individuálního plánování. Garantovaná nabídka je také nezbytným nástrojem pro kvalitní a profesionálně vedenou komunikaci s dalšími zainteresovanými stranami o tom, co má obsahovat kvalitní a bezpečná sociální služba. Absolvent tohoto semináře získá níže uvedené kompetence:

 • upevnění znalostí potřebných k definování a prezentaci nabídky služeb poskytovaných organizací, včetně specifik jejího “garantování”,

 • získá dovednosti pro argumentaci při prezentaci garantované nabídky uživatelům a veřejnosti,

 • získá základní informace ke stanovení obsahu a struktury popisu služby, včetně garancí služby a o způsobu, jak shromáždit informace o každé jednotlivé poskytované službě na jednom dostupném místě.

 • získá zkušenosti a základní dovednosti spojené s modelovým návrhem struktury služeb pro zařízení sociálních služeb, včetně syntézy poznatků a doporučení.

 • Cílová skupina:

 • pracovníci v sociálních službách - další vzdělávání (dle § 116 odst. 9, ZoSS)

 • sociální pracovníci (dle § 111, ZoSS)

 • vedoucí pracovníci sociálních služeb (dle § 117a, ZoSS)

 • Další informace:

 • minimální počet účastníků 15, max. 30 účastníků

 • Lektoři: Bc. Jindra Koldinská, Josef Veselka, MBA, Bc. Eva Krejcarová

 • AUDIT PROCESŮ REALIZOVANÝCH V ORGANIZACI

  Anotace auditu:

  Procesní audit je služba určená poskytovatelům, zřizovatelům a zadavatelům, kteří potřebují získat nezávislý a celistvý pohled na stav fungování procesů v organizaci, ujistit se o naplnění požadavků zainteresovaných stran nebo chtějí identifikovat případná rizika a současně získat informace o možných směrech dalšího zlepšování procesů. Předmět auditu (společně se zákazníkem identifikované procesy či jeden, např. hlavní či personální proces), je vždy individuálně projednán a jsou stanoveny cíle auditu. V současné době tyto audity realizujeme formou přezkoumání míry naplnění těch nejpoužívanějších referenčních systémů. Výstupem procesního auditu je zpráva popisující vedle zjištěné míry naplnění sjednaných požadavků i doporučení pro další rozvoj fungování procesů v organizaci nebo návrhy opatření ke zmírnění rizik.
  K projednání Vaší individuální zakázky nás prosím kontaktujte. zde

  SYSTÉMOVÉ AUDITY IMOSH CHYTRÉ SLUŽBY I. STUPEŇ

  Anotace auditu:

  Určeno pro orgJe určen pro organizace, které mají zaveden systém IMOSH - CYHTRÉ SLUŽBY. Audit I. stupně je zaměřen na úspěšné zavedení všech struktur systému IMOSH CHYTRÉ SLUŽBY ve vaší organizaci a jeho výstupy. Audit je v případě zájmu zakončen předáním certifikátu.
  K projednání Vaší individuální zakázky nás prosím kontaktujte. zde

  SYSTÉMOVÉ AUDITY IMOSH CHYTRÉ SLUŽBY II. STUPEŇ

  Anotace auditu:

  Je určen pro organizace, které mají zaveden systém IMOSH - CYHTRÉ SLUŽBY a prošly úspěšně auditem I. stupně. Audit II. stupně je zaměřen na úspěšné udržení všech struktur systému IMOSH CHYTRÉ SLUŽBY a jejich praktické užívání v organizaci. Audit je zaměřen nejen na dosažené výstupy, ale i na evaulaci výsledků používání systému v praxi. Audit je v případě zájmu zakončen předáním certifikátu.
  K projednání Vaší individuální zakázky nás prosím kontaktujte. zde

  AUDITY NAPLNĚNÍ STANDARDŮ KVALITY SOCIÁLNÍCH SLUŽEB A SOUVISEJÍCÍCH ZÁKONNÝCH POVINNOSTÍ

  Anotace auditu:

  Tento audit je určen pro organizace a jejich zřizovatele či zadavatele, kteří si chtějí ověřit či potvrdit naplnění zákonných požadavků v organizaci poskytující sociální služby. Audit může být dle Vašich požadavků zaměřen buď jen na naplnění Standardů kvality sociálních služeb (příloha č. 2 Vyhlášky č. 505/2006 Sb. v platném znění) nebo v rozšířené verzi na povinnosti poskytovatele a další povinnosti vyžadované Zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách. Výstupem auditu je zpráva popisující vedle zjištěné míry naplnění sjednaných požadavků i doporučení a navržená opatření.
  K projednání Vaší individuální zakázky nás prosím kontaktujte. zde

  PARAMETRICKÉ AUDITY

  Anotace auditu:

  Parametrický audit je určen klientům, kteří potřebují realizovat audit pouze u předem vybraných (dohodnutých /zadaných) požadavků (kritérií), tzn. v části systému, procesu apod. Většinou se jedná o hledání řešení při optimalizaci fungování chodu této části systému prováděné za účelem řešení rizik nebo dalšího zlepšování. Tento audit má také rozvojový charakter a je často využíván také před zahájením naší konzultační podpory v dané organizaci nebo síti služeb ke zpřesnění a zefektivnění zacílení konzultantské nebo vzdělávací podpory. Výstupem tohoto auditu je opět zpráva popisující vedle zjištěné míry naplnění daných požadavků i doporučení pro další rozvoj organizace, popřípadě návrh konzultační nebo vzdělávací podpory.
  K projednání Vaší individuální zakázky nás prosím kontaktujte. zde

  KOLIZNÍ AUDITY

  Anotace auditu:

  Kolizní audit je určen klientům, kteří potřebují nezávislé posouzení stavu v dané oblasti v případě, že dochází k různým výkladům kritérií či požadavků více stranami a toto se negativně odráží (rizika, negativní obraz organizace, neshody týmů v organizaci /síti apod.) na chodu a kvalitě poskytovaných služeb organizace / sítě služeb. Struktura prověřovaných požadavků / kritérií je dopředu dohodnuta. Kolizní audit je využitelný nejen v případech, kdy se strany dohodnout chtějí (mají jiný odborný názor ale vůli k dohodě), ale i v případech, kdy se zdá, že dohoda není možná a jedna ze stran potřebuje objektivizovat své argumenty pomocí nezávislého posouzení daného stavu (oblasti). Výstupem tohoto auditu je zpráva popisující stav v dané oblasti formou (kdy je auditory nezávisle popsán stav v kolizních kritériích), ten je následně srovnán s objektivizovanými postupy efektivní praxe v daných oblastech a interpretován ve formě nezávislého názoru o stavu optimálním. Tento názor následně slouží k porovnání s výklady kolizních stran i jako podklad k rozhodnutí o jejich dalším postupu.
  K projednání Vaší individuální zakázky nás prosím kontaktujte. zde